Frau  Herr 

© 2019 KME Germany GmbH & Co. KG
All rights reserved


KME Germany GmbH & Co. KG
Sitz/Registergericht: Osnabrück HRA 200902

persönlich haftende Gesellschafterin:
KME Germany Bet. GmbH
Sitz/Registergericht: Osnabrück HRB 19014

Geschäftsführer: Ulrich Becker (Vors.), Axel Gerle
Aufsichtsratsvorsitzender: Roelf-Evert Reins